CO-MED

Bekom heeft, in de achter ons liggende periode, regelmatig brieven gestuurd naar de diverse betrokken instanties m.b.t. de overname van huisartsenpraktijken in onze wijk door de firma CO-MED

Hierop hebben we geen enkele reactie ontvangen dan soms een ontvangsbevestiging.

Door de SP is er inmiddels een meldpunt ingericht om dit landelijk onder de aandacht te brengen. Klik op de afbeelding hieronder om naar het meldpunt te gaan.

Ter informatie hebben we de informatie van de door Bekom verzonden brieven hier op de website gezet. Klik op een van onderstaande linken om onze correspondentie over dit onderwerp te lezen


Brief CO-NED – 03 oktober 2022
Rappel op Brief CO-MED 21 maart 2024

Enquête Themabijeenkomsten

Stichting Bewonerskomitee Haagse Beemden, kortweg BEKOM, wil in 2024 een aantal themabijeenkomsten organiseren met onderwerpen die voor u als bewoner belangrijk zijn. Of het nu gaat om het gevoel van veiligheid of over de energietransitie, wij willen graag weten wat er speelt zodat we onze themabijeenkomsten daarop af kunnen stemmen. Tijdens zo’n themabijeenkomst nodigen we dan specialisten uit die vertrouwd zijn met het onderwerp en met u daarover in gesprek gaan. Om te kunnen bepalen waar uw interesse naar uitgaat houden we een korte enquête onder onze bewoners waarin zij kunnen aangeven welke onderwerpen hun belangstelling hebben. Via deze link komt u bij de enquête; Enquête Themabijeenkomsten. Het invullen vraagt slechts 10 minuutjes van uw tijd. Alvast bedankt voor uw medewerking.

Nieuwe wijkgids 2024 beschikbaar

De wijkgids van de Haagse Beemden heeft opnieuw een aantal updates gehad die verwerkt zijn in de versie van 2024. Deze wijkgids is ook digitaal te downloaden op de pagina Digitale wijkgids onder het menu Haagse Beemden. U kunt hem ook downloaden door op deze link te klikken: Digitale wijkgids

Openbare vergadering – 11 december 2023

Aan: Bewoners en relaties
Breda: 30 november 2023

Betreft: Openbare Vergadering  11-12-2023 – aanvang 20.00 uur

Beste bewoners en relaties,

Op maandag 11 december a.s. is de volgende Openbare Vergadering van Bewonerskomitee Haagse Beemden – BEKOM. We willen deze laatste vergadering van dit jaar benutten om met u van gedachten te wisselen over verschillende ontwikkelingen in de wijk gedurende 2024. Daarvoor heeft het bestuur gekozen voor het thema ‘Leefbaarheid’. Om hier meer invulling aan te geven willen we met u daarover van gedachten wisselen. Denk daarbij aan onderwerpen zoals vergrijzing en verjonging, de energietransitie, wijkverwarming (van het gas af), veiligheid en bereikbaarheid, enz. Uw inbreng wordt zeer op prijs gesteld.

AGENDA

 1. Opening en mededelingen
 2. Vaststellen agenda
 3. De nieuwe Website korte toelichting van Theo Bosters
 4. Hoofdthema Leefbaarheid in de Wijk
  Doelstelling is om met de wijk te praten over de leefbaarheid in de wijk.
  Wat zijn de wensen van de bewoners
  Wat zijn de wensen van de bedrijven en organisaties
 5. Rondvraag en Sluiting

LOCATIE

Buurthuis Gageldonk
Gageldonksepad 5
4824 PP Breda
tel. 076 886 4710

Nieuwsbrief Ennatuurlijk

Eind november heeft Ennatuurlijk een nieuwsbrief uitgebracht waarin zij haar nieuwe magazine Doorpakken aankondigt. Ennatturlijk zegt daarover:

“Met trots presenteren wij ons nieuwe magazine Doorpakken. Doorpakken is een gratis magazine dat in het teken staat van warmte en de energietransitie. In het magazine lees je meer over bronnen en technieken, Ennatuurlijk Aardwarmte en op welke manier wij onze warmtenetten verder gaan verduurzamen.”

Kortom, in het magazine lees je hoe we doorpakken in lokale energie. Benieuwd? Het magazine Doorpakken lees je hier.

Verder lees je op de website van Ennatuurlijk meer over de laatste ontwikkelingen over warmte en koude in jouw woning als die is aangesloten op dit warmtenet. Wil je verder kijken klik op het logo van Ennatuurlijk.


ennatuurlijk

Advies Tijdelijke Woningen Brede Straat

In dit bericht vindt u het advies vanuit de wijkraad.
Allereerst dient te worden opgemerkt dat het jammer is dat de onderzoeksresultaten nog niet ter beschikking staan. Dat houdt in dat dit advies op onderdelen letterlijk een schot in het duister is. Door de opgelegde tijdsdruk zou het daarom kunnen zijn dat er zaken die uit de onderzoeksresultaten naar voren komen, niet in dit advies zijn meegenomen. Dat zou een gemiste kans zijn. Om die redenen hebben we gepoogd de problematiek zo breed mogelijk te benaderen. Klik hier om verder te lezen.