Tijdelijke woningen Bredestraat

UPDATE: Van de projectondersteuner Stedelijke Ontwikkeling van de gemeente Breda ontvingen we onderstaand bericht:

Haalbaarheidsfase tijdelijke woningen
Het haalbaarheidsonderzoek voor de locaties van tijdelijke woningen aan de Donkerstraat in Teteringen en de Stadionstraat bij Stada Stores is afgerond. Het college van burgemeester en wethouders heeft op 5 juni besloten dat het bouwen van tijdelijke woningen, onder voorwaarden, op deze locaties haalbaar is. De verdere ontwikkeling van de locaties en de realisatie van de woningen wordt opgepakt samen met woningcorporaties Alwel (locatie Donkerstraat) en Laurentius (locatie Stadionstraat). Het besluit is genomen op basis van de haalbaarheidsonderzoeken, de ontwikkelvisies, stedenbouwkundige ontwerpen en participatieverslagen. Dat betekent dat de betrokken partijen verder kunnen met de volgende stap in het proces. Eerst wordt het stedenbouwkundig ontwerp verder uitgewerkt tot een definitief ontwerp. Daarna kunnen de woningcorporaties de vergunningsaanvraag starten voor de bouw van de tijdelijke woningen op deze locaties. Waarschijnlijk gebeurt dit na de zomer.

Het onderzoek voor de derde locatie, Bredestraat (noordrand Haagse Beemden), is nog niet klaar. Hiervoor is meer tijd nodig. Er wordt op dit moment extra milieuonderzoek gedaan. Zodra de resultaten bekend zijn en de impact op het stedenbouwkundig ontwerp duidelijk is, kan het vervolgproces en de besluitvorming worden ingepland.

Participatie
Voor de locaties Stadionstraat en Donkerstraat is het participatietraject afgerond. Er is een participatieverslag gemaakt voor beide locaties. Hierin staan alle stappen van het particpatieproces dat in januari is gestart en in mei is afgerond. Het vermeldt alle vragen en reacties van bewoners, ondernemers en belanghebbenden en daarnaast de adviezen van de adviesgroep (Donkerstraat). Verder is in het verslag de reactie van de gemeente en woningcorporaties Alwel en Laurentius verwerkt op alle adviezen. Het particpatietraject van de Bredestraat kan pas worden afgerond als de resultaten bekend zijn en de impact op het stedenbouwkundig ontwerp duidelijk is.

Meer informatie over de ontwikkeling van de tijdelijke woningen in Breda vindt u op www.breda.nl/tijdelijkewoningen.

Heeft u vragen? Neemt u dan contact op met Erwin van der Meer, projectleider tijdelijke woningen via www.breda.nl/contact, WhatsApp 06 46 66 26 66 of bel 14 076.