VOOR DE WIJK

Vergaderdata najaar 2023 (onder voorbehoud)

In het najaar 2023 zijn - onder voorbehoud - de volgende openbare vergaderingen gepland:
28 augustus 2023; 25 september 2023; 30 oktober 2023 en 11 december 2023

Via de website wordt u nader geïnformeerd over doorgang en eventuele agenda.


Openbare vergadering van de wijkraad

Op 23 mei 2023 houdt de wijkraad weer een openbare vergadering. De vergadering wordt gehouden op het wooncomplex Heksenwiel, Heksenwiellaan 2. De zaal is open vanaf 19.30 uur. De vergadering begint om 20.00 uur. Voor koffie en thee wordt gezorgd.
De agenda voor deze avond ziet er als volgt uit:
1- Opening en mededelingen
2- Hondenuitlaatproblematiek
3- Revisie Asterdplas
Mogelijkheden en geuite wensen; suggesties; hoe staat men er tegenover;
Handjes en voetjes (mensen die mee willen denken).
4- Herstel groenstructuur hoogspanningzone 150 kV
Presentatie van een visie voor dat gebied; Wat zijn de mogelijkheden en de kansen;
wie denkt er mee?
5- Toelichting op de locatie Tijdelijke Woningen aan de Bredestraat
6- Rondvraag
7- SluitingOpenbare vergaderingen en Corona

Door de Corona-maatregelen van de overheid heeft het Bekom momenteel niet de mogelijkheid openbare vergaderingen te houden.
Als er zaken zijn die u met het Bekom bespreken wil, kunt u via het secretariaat een verzoek doen om deel te nemen in een digitaal overleg (Teams of Zoom).