Stelt zich voor

Het BEwonersKOMitee Haagse Beemden is de wijkraad voor alle inwoners van de Haagse Beemden en is bekend onder de afgekorte naam BEKOM. De doelstelling van het BEKOM is de Haagse Beemden zich te laten ontwikkelen tot een wijk waar het voor jong en oud goed toeven is.

Taken
De taken van het BEKOM zijn vastgelegd in de statuten van de stichting. De hoofdtaak is “het bevorderen van de bloei van de wijk in de ruimste zin van het woord”.

Alle ontwikkelingen die impact (kunnen) hebben op de leefbaarheid in de wijk worden door de vrijwilligers van het BEKOM nauwlettend gevolgd. Indien nodig komt BEKOM, gevraagd en ongevraagd en vaak in opdracht van de wijk, in actie. Enkele voorbeelden uit het verleden: activiteiten rondom het bedrijventerrein Achter Emer, het verweer tegen de uitbreiding van de woonwijk tot boven de Bredestraat en de inrichting van de Vierde Bergboezem.

Activiteiten waar het BEKOM zich op dit moment mee bezig houdt zijn: geluidshinder van HSL en A16 en geluidsoverlast in de wijk. Ook  wortelopdruk en parkeerproblemen zijn actuele aandachtspunten. Het BEKOM is betrokken bij het veiligheidsplan Haagse Beemden en de gebiedsvisie.

Hoe wordt je lid van het Bekom?
Iedereen die in de Haagse Beemden woont en tijd wilt besteden aan het leefbaar houden van de wijk is welkom. Let wel, het is vrijwilligerswerk dus onbetaald.
Nieuwsgierig?
Kom dan eens naar een vergadering en hoor wat er allemaal speelt in de wijk. Klik hier voor het vergaderschema.


Waar houdt het Bekom zich voornamelijk mee bezig?
Het Bekom houdt zich bezig met alles wat met de leefbaarheid van de wijk te maken heeft, zoals
 • 4de bergboezem
 • Bestemmingsplanproblematiek
 • Bewegwijzering
 • Buurtbemiddeling(-team)
 • communicatie van en naar de wijk
 • convenant over de zorg.
 • GWI
 • Hoogspanningsleidingen
 • HSL / A16
 • Jongeren
 • Landgoederenzone
 • Maatschappelijk vastgoed
 • openbaar vervoer
 • Overleggen op wijk- en buurtniveau (met o.a. Buurtpreventieteams)
 • Parkeerproblemen
 • Stadsverwarming/ Warmtewet
 • Veiligheid in de wijk
 • Waterhuishouding en waterberging
 • Wijkplatform
 • Winkelcentra Haagse Beemden
 • Wortelopdruk

Voor een uitgebreide beschrijving kijk in ons jaarplan

VoorzitterAd Brekoo
1ste SecretarisErik Filius
2de SecretarisPiet van Overbeeke
PenningmeesterFred de Rooij
MilieuBert v.d. Haar
KVOVacant


Ontstaansgeschiedenis
 • Bekom is ontstaan uit een behoefte van wijkbewoners om niet op een bouwplaats te wonen, maar in een net bestraatte wijk met alles wat daar bij hoort.
 • Bekom is begonnen als een los verband van individuele wijkbewoners die het verhaal van hun buurt wilde duidelijk maken bij de beleidmakers binnen de gemeente Breda.
 • Bekom is van huis uit dus een belangenbehartigende groep vrijwilligers.
Op enig moment is vanuit de gemeente de behoefte geboren om alle vrijwilligersorganisaties onder een paraplu te brengen. Zij werden vervolgens aangeduid als wijkopbouworganen.
Om vervolgens grip te krijgen op de handel en wandel van die groepjes vrijwilligers vond de gemeente dat elke groep een rechtspersoon moest worden. Daarmee was de controle op die groepen (zeker financieel) veel gemakkelijker.
De keuze tussen een vereniging en een stichting was aan de wijkopbouworganen zelf. Binnen de Haagse Beemden vonden de wijkbewoners en de toenmalige bewonersgroepen dat een stichtingsvorm de inspraak van de bewoners teniet zou doen en werd een verenigingsvorm niet reëel geacht van wege onder meer de mogelijkheid van contributie en daarmee wellicht het wegvallen van subsidie alsmede het gegeven dat er bij bepaalde beslissingen een aansprakelijkheid voor de gehele vereniging zou kunnen ontstaan. In overleg met de toenmalige groepen is besloten te gaan voor een Stichting met verenigingselementen, wat kan omdat het overeenkomstenrecht waaronder dit toen viel vorm vrij was. Uit de toenmalige groepen is een werkgroep gevormd die deze statuten heeft opgesteld, in de aanloop naar de oprichting van de stichting. De toenmalige bewonersgroepen en dergelijke die hebben geparticipeerd waren: Werkgroep Groen en Verkeer, Energiecomité HB, Ervenbuurtcommissie,  Moerenbuurtcommissie, commissie Donk e.o., Beemdenbuurtcommissie, weidenbuurtcommissie, het toenmalig bestuur van de Beemdentil, de opbouwwerker, de jongerenwerken, de sociaal Cultureel werker, de carnavalsvereniging, de TVHB, en een aantal individuele bewoners. Een clubje van 10 tot 15 personen in wisselende samenstelling heeft in samenspraak voor de Statuten gezorgd.


Statuten Bekom

Huishoudelijk reglement


Jaarplan 2016